برنجی
کشاورزی و صادراتی

کیسه های آردی و سبوسی

مرغی غنی شده مایع

LICHICA

کود مرغی مایع جزء کودهای کامل کشاورزی محسوب می شود که حاوی اسیدهیومیک، اسیدفولویک و ریزمغذی های مورد نیاز گیاهان است. کود آلی مرغی لیچیکا کنسانتره واقعی فضولات مرغی مرغوب می باشد. این کود ارگـانیک که از تخمیر و تجزیه کامـل فضولات مرغی حاصل شده است در مقایسه با سایرکودهای دامـی یا مـرغی ، ضمن کارایی بالاتـر، مشکلات هـزینه بالای حمل و نقل، درصد پایین و غیر قابل جذب مـواد مـغذی، انتقال بیماری، علف های هـرز و افـزایش سطـح شوری خـاک را نخواهد داشت.

مرغی غنی شده مایع

LICHICA

کود مرغی مایع جزء کودهای کامل کشاورزی محسوب می شود که حاوی اسیدهیومیک، اسیدفولویک و ریزمغذی های مورد نیاز گیاهان است. کود آلی مرغی لیچیکا کنسانتره واقعی فضولات مرغی مرغوب می باشد. این کود ارگـانیک که از تخمیر و تجزیه کامـل فضولات مرغی حاصل شده است در مقایسه با سایرکودهای دامـی یا مـرغی ، ضمن کارایی بالاتـر، مشکلات هـزینه بالای حمل و نقل، درصد پایین و غیر قابل جذب مـواد مـغذی، انتقال بیماری، علف های هـرز و افـزایش سطـح شوری خـاک را نخواهد داشت.

مرغی غنی شده مایع

LICHICA

کود مرغی مایع جزء کودهای کامل کشاورزی محسوب می شود که حاوی اسیدهیومیک، اسیدفولویک و ریزمغذی های مورد نیاز گیاهان است. کود آلی مرغی لیچیکا کنسانتره واقعی فضولات مرغی مرغوب می باشد. این کود ارگـانیک که از تخمیر و تجزیه کامـل فضولات مرغی حاصل شده است در مقایسه با سایرکودهای دامـی یا مـرغی ، ضمن کارایی بالاتـر، مشکلات هـزینه بالای حمل و نقل، درصد پایین و غیر قابل جذب مـواد مـغذی، انتقال بیماری، علف های هـرز و افـزایش سطـح شوری خـاک را نخواهد داشت.

مرغی غنی شده مایع

LICHICA

کود مرغی مایع جزء کودهای کامل کشاورزی محسوب می شود که حاوی اسیدهیومیک، اسیدفولویک و ریزمغذی های مورد نیاز گیاهان است. کود آلی مرغی لیچیکا کنسانتره واقعی فضولات مرغی مرغوب می باشد. این کود ارگـانیک که از تخمیر و تجزیه کامـل فضولات مرغی حاصل شده است در مقایسه با سایرکودهای دامـی یا مـرغی ، ضمن کارایی بالاتـر، مشکلات هـزینه بالای حمل و نقل، درصد پایین و غیر قابل جذب مـواد مـغذی، انتقال بیماری، علف های هـرز و افـزایش سطـح شوری خـاک را نخواهد داشت.

مرغی غنی شده مایع

LICHICA

کود مرغی مایع جزء کودهای کامل کشاورزی محسوب می شود که حاوی اسیدهیومیک، اسیدفولویک و ریزمغذی های مورد نیاز گیاهان است. کود آلی مرغی لیچیکا کنسانتره واقعی فضولات مرغی مرغوب می باشد. این کود ارگـانیک که از تخمیر و تجزیه کامـل فضولات مرغی حاصل شده است در مقایسه با سایرکودهای دامـی یا مـرغی ، ضمن کارایی بالاتـر، مشکلات هـزینه بالای حمل و نقل، درصد پایین و غیر قابل جذب مـواد مـغذی، انتقال بیماری، علف های هـرز و افـزایش سطـح شوری خـاک را نخواهد داشت.

مرغی غنی شده مایع

LICHICA

کود مرغی مایع جزء کودهای کامل کشاورزی محسوب می شود که حاوی اسیدهیومیک، اسیدفولویک و ریزمغذی های مورد نیاز گیاهان است. کود آلی مرغی لیچیکا کنسانتره واقعی فضولات مرغی مرغوب می باشد. این کود ارگـانیک که از تخمیر و تجزیه کامـل فضولات مرغی حاصل شده است در مقایسه با سایرکودهای دامـی یا مـرغی ، ضمن کارایی بالاتـر، مشکلات هـزینه بالای حمل و نقل، درصد پایین و غیر قابل جذب مـواد مـغذی، انتقال بیماری، علف های هـرز و افـزایش سطـح شوری خـاک را نخواهد داشت.

مرغی غنی شده مایع

LICHICA

کود مرغی مایع جزء کودهای کامل کشاورزی محسوب می شود که حاوی اسیدهیومیک، اسیدفولویک و ریزمغذی های مورد نیاز گیاهان است. کود آلی مرغی لیچیکا کنسانتره واقعی فضولات مرغی مرغوب می باشد. این کود ارگـانیک که از تخمیر و تجزیه کامـل فضولات مرغی حاصل شده است در مقایسه با سایرکودهای دامـی یا مـرغی ، ضمن کارایی بالاتـر، مشکلات هـزینه بالای حمل و نقل، درصد پایین و غیر قابل جذب مـواد مـغذی، انتقال بیماری، علف های هـرز و افـزایش سطـح شوری خـاک را نخواهد داشت.